İcra ve İflas Hukuku

  • İcra dairelerinde her türlü ilamlı ve ilamsız alacak takibi, ihtiyati haciz, haciz ve muhafaza işlemleri, itiraz ve tespit davaları,
  • Haciz işlemleri nedeniyle iptal, şikayet, istihkak, istirdat ve tazminat talepleri
  • İtirazın iptali, menfi tespit, iflas ve konkordato işlemleri ve dava vekilliği,
  • Rehnin ve ipoteğin paraya çevrilmesine yönelik icra ve iflas takipleri